Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA BEYANI

PSİKON SAĞLIK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan, Şirket’in https://www.psikologkonya.org/ internet sitesinde de de yayınlanan ve birer nüshası tarafıma teslim edilen “ Şirketler Grubu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası” (“Politika”) ve “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni”ni (“Aydınlatma Metni”) okuyup anlamış ve kabul etmiş bulunmaktayım.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Politika ve Aydınlatma Metni çerçevesinde; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ad-soyadı, T.C. Kimlik numarası pasaport numarası, cinsiyet, vergi numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, medeni hal, nüfus cüzdanı seri numarası, nüfus cüzdanı sıra numarası, kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, din gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti gibi belgelerden elde edilen kişisel verilerimin, imza/paraf, telefon numarası, adres, kep adresi, e-mail, fax numarası, Ip adresi gibi kişisel verilerimin, meslek, özgeçmiş, mülakat notları, müşteri numarası, fatura, çek senet bilgileri, müşteri hizmetleri kayıtları, sipariş ve talep bilgisi, başvuru ve şikâyet formları, ziyaretçi defteri kayıtları, giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları, internet sitesi şifre ve parolası, Mac ID, log kayıtları, internet sitesi giriş çıkış kayıtları, harcama bilgisi, mal varlığı bilgileri, gelir bilgisi, ödeme bilgisi, kart bilgisi, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, banka hesap numarası, IBAN numarası, fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, araç plakası, aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişi bilgileri, her türlü talep ve/veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgileri, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içerir bilgiler, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler), anket kayıtları, çerez kayıtları, başvuru ve şikayet formları gibi kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler başta olmak üzere sair kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketler veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirketlerin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, Şirketlerle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini, faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketler tarafından ve/veya Şirket nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalandırılmak ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili iş süreçlerinin devamlılığının sağlanması, Şirketler tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketlerin ticari hayatının ve iş geliştirme stratejilerinin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanması ve Politika’da belirtilen diğer amaçlarla elde edilmesine, işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, mevzuata uygun biçimde açıklanmasına, KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, Grup Şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve yetkililerine, taşeronlara, Şirketlerin iştiraklerine, iş birimlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel kurum ve kuruluşlara, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilere aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.psikologkonya.org/ adresinden veya Şirketlerin merkezlerinden temin edebileceğim “Başvuru Formunu” doldurarak ve formda belirtilen yöntemlerle Şirketlere ulaştırma hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirketler ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirketlere bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işbu metinde, Psikon Sağlık ve Psikolojik Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanan politikada ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına, paylaşılmasına ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; tarafıma birer nüshası teslim edilen işbu metni, Politikayı ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; açık rızamın Politikada belirtilen Şirketlerin tamamına yönelik olduğunu ve tamamını kapsadığını;

Kabul Ediyorum [ ] Kabul Etmiyorum [ ]

Tarih: .…../……/20..…

Açık Rıza Beyanında Bulunan

Adı Soyadı: ………………………………………..

İmzası: ………………………………………..